Con đường thông minh để số hóa

Thúc đẩy tích hợp để cải thiện khả năng hiển thị, giao hàng đúng hẹn và chất lượng lần đầu tiên

David ZIEGLER
Vice President, Aerospace & Defense Industry, Dassault Systèmes

Xây dựng lại niềm tin của hành khách

Thumbnail
Download