ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI FIRMY DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, firma będąca twórcą platformy 3DEXPERIENCE, zawsze uznawała ochronę danych za ważny temat dla swoich interesariuszy w erze cyfrowej i rozumie odpowiedzialność wynikającą z przetwarzania danych osobowych. W niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji opisano dobre praktyki firmy Dassault Systèmes S.E. i jej podmiotów stowarzyszonych (określanych łącznie mianem „3DS”) w zakresie ochrony prywatności, związane ze zbieranymi, wykorzystywanymi, przechowywanymi i w inny sposób przetwarzanymi danymi osobowymi w związku z jej stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, w których znajduje się odniesienie do niniejszych Zasad zachowania prywatności informacji, jej opatrzonymi marką stronami w mediach społecznościowych („Strony”) oraz produktami i usługami dostarczanymi i świadczonymi przez firmę 3DS klientom („Usługi”). Objaśniają one prawa i możliwości wyboru dostępne dla osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych.

Należy pamiętać, że mogą mieć zastosowanie niektóre dodatkowe warunki krajowe, zgodnie z opisem na końcu niniejszych Zasad zachowania poufności informacji.

CO OBEJMUJĄ NINIEJSZE ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI – PODSUMOWANIE

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji mają zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez 3DS jako administratora danych, tj. jako strony, która określa, jakie dane osobowe mają być gromadzone w Internecie (w tym w związku z Witrynami 3DS) lub w trybie offline, oraz w jakim celu.

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji nie dotyczą:

 • danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników 3DS;
 • danych osobowych, które 3DS przetwarza w imieniu swoich klientów lub innych stron trzecich, jak określono w odpowiedniej umowie.

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji dotyczą:

 • rodzajów danych osobowych dotyczących użytkownika, jakie 3DS może zbierać;
 • sposobu zbierania danych osobowych;
 • celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych użytkownika (np. przestrzeganie prawa, do celów marketingowych za zgodą użytkownika);
 • praw i wyborów użytkownika dotyczących danych osobowych: w zależności od jurysdykcji użytkownika mogą mu przysługiwać prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę 3DS, w tym prawa dostępu, poprawiania, usuwania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od miejsca zamieszkania użytkownika firma 3DS będzie uznawać jego prośbę o rezygnację z kontaktowania się z nim w celach marketingowych;
 • Jak się z nami skontaktować

Dla wygody użytkownika w Witrynach firmy 3DS mogą być publikowane hiperłącza, które łączą z innymi stronami internetowymi lub aplikacjami, które nie są własnością firmy 3DS i nad którymi firma ta nie ma kontroli. Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji nie mają do nich zastosowania, a firma 3DS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych firm ani za gromadzone przez nie dane osobowe. Firma 3DS zachęca do zapoznania się z zasadami zachowania poufności informacji innych odwiedzanych stron internetowych i usług, z których korzysta użytkownik.

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZI I PRZETWARZA FIRMA 3DS

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osób o ustalonej tożsamości lub takich, których tożsamość można ustalić. Osoba, której tożsamość można ustalić, jest możliwa do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza za pomocą numeru identyfikacyjnego lub jednej albo kilku cech specyficznych dla tej osoby.

W każdym przypadku dane osobowe przetwarzane przez 3DS są ograniczone do danych niezbędnych do realizacji celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

W zależności od celów wymienionych poniżej dane osobowe przetwarzane przez firmę 3DS obejmują:

 • kontaktowe dane osobowe i biznesowe, takie jak imiona i nazwiska, adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów i stanowisko;
 • informacje o profilu, takie jak identyfikator użytkownika, login i hasło, zdjęcie profilowe, nazwa uczelni, tytuł naukowy, certyfikaty i kursy; rodzaj organizacji (firma, szkoła itp.), nazwa organizacji, wielkość organizacji, dział, branża i podsektory;
 • szczegółowe informacje dotyczące transakcji związanych z dokonywanymi zakupami, w tym za pośrednictwem Witryn firmy 3DS, rejestry zdarzeń i dane rozliczeniowe (takie, jak dane karty kredytowej, informacje o koncie bankowym), podpis;
 • dane dotyczące zdrowia: Jeśli użytkownik uczestniczy w wydarzeniu organizowanym przez firmę 3DS, może zostać poproszony o informacje na temat zdrowia w celu identyfikacji i uwzględnienia osób z niepełnosprawnościami, specjalnych wymagań dietetycznych, a także o inne dodatkowe dane osobowe niezbędne do przetworzenia w trakcie wydarzenia.
 • informacje dotyczące użytkowania, jak adresy IP i Mac, dzienniki) obejmujące sposób korzystania z Witryn firmy 3DS, w tym dane z plików cookie, zgodnie z opisem poniżej oraz wyborem w Centrum preferencji marketingowych 3DS.

Firma 3DS może zbierać takie dane osobowe z użyciem następujących metod:

 • bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem Usług lub przekazane w inny sposób;
 • automatycznie;
 • od stron trzecich, jak:
  • - pracodawca, placówka oświatowa lub inna organizacja, do której należy użytkownik,
  • - stron trzecich, którym użytkownik polecił udostępnić swoje dane osobowe firmie 3DS;
  • - z publicznych baz danych.

Podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe odbywa się na zasadzie dobrowolności, ale jest niezbędne do świadczenia na rzecz użytkownika Usług firmy 3DS.

Należy pamiętać, że Usługi 3DS nie są przeznaczone dla dzieci, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych są uznawane za osoby niepełnoletnie. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, nie może korzystać z Usług 3DS, chyba że posiada uzyskaną wcześniej zgodę rodziców lub opiekunów. Jeśli firma 3DS poweźmie informację, że zgromadziła dane osobowe dziecka, usunie te dane możliwie najszybciej.

DLACZEGO DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SĄ PRZETWARZANE PRZEZ FIRMĘ 3DS

Cele, dla których 3DS przetwarza Twoje dane osobowe, zostały pogrupowane według podstaw prawnych, jak opisano poniżej. Jeżeli takie podstawy prawne nie mają zastosowania zgodnie z niektórymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w każdym przypadku 3DS wykorzystuje dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo

Za zgodą użytkownika

 • w celu komunikowania się z użytkownikiem, w tym w przypadku żądania informacji dotyczących Usług firmy 3DS, należy zarejestrować się w Witrynach 3DS, uczestniczyć w ankietach lub zezwalać firmie 3DS na podejmowanie określonych działań (np. umieszczać swoje referencje lub opinie w Witrynach 3DS, a bardziej ogólnie w celu zarządzania działaniami komunikacyjnymi i marketingowymi firmy 3DS;
 • w celu reagowania na potrzeby i zainteresowania użytkownika i dostarczanie mu najbardziej odpowiednich  Usług;
 • w celu umożliwienia użytkownikowi osobistego, interaktywnego korzystania z Witryn firmy 3DS oraz zapewnienia mu dostępu do wszystkich ich funkcji;
 • Aby umożliwić wyświetlanie niektórych informacji osobistych związanych z profilem użytkownika podczas wymiany pomysłów i innych informacji na temat Usług firmy 3DS z innymi użytkownikami Witryn 3DS, w tym platformy 3DEXPERIENCE.

Aby zawrzeć umowę dotyczącą świadczenia Usług firmy 3DS

 • Aby umożliwić użytkownikowi zarejestrowanie się na wydarzenie, seminarium, seminarium internetowe lub udział w konkursie, w tym śledzenie i administrowanie wydarzeniami, na które użytkownik się zarejestrował i w których uczestniczył, oraz do zapisywania użytkownika na fora społeczności 3DS; utworzenie konta w celu uzyskania dostępu do Usług 3DS i identyfikatora użytkownika, takiego jak „3DEXPERIENCE ID”.
 • Aby umożliwić firmie 3DS zarządzanie relacjami z klientami (w związku z możliwościami sprzedaży, ofertami handlowymi, zakupami, umowami, zamówieniami, fakturami, dostawami, wsparciem – w tym istotnymi informacjami dla użytkowników Usług 3DS – i bezpieczeństwem Usług 3DS lub profesjonalnymi usługami);
 • Do zarządzania szkoleniami i/lub certyfikacjami dotyczącymi Usług firmy 3DS, co może obejmować śledzenie postępów w nauce w celu udostępnienia tych informacji klientowi.
 • Aby obsługiwać, utrzymywać, administrować i ulepszać Usługi.

W celu przestrzegania następujących uzasadnionych interesów:

Firma 3DS rozważa i równoważy wszelkie potencjalne skutki dla użytkownika (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz jego praw przed przetwarzaniem danych osobowych do celów opartych na uzasadnionym interesie. O ile firma 3DS nie wyda na to zgody lub nie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, 3DS nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkownika w sytuacjach, gdy takie działanie przewyższa jego uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • aby poprawiać wrażenia użytkownika, lepiej zrozumieć jego potrzeby i zainteresowania oraz personalizować jego doświadczenia z Usługami 3DS, w tym zapamiętać ustawienia;
 • aby dostarczać informacje dotyczące działań marketingowych powiązanych z produktami podobnymi do używanych przez użytkownika, jeśli użytkownik korzysta już z jakichś Usług firmy 3DS;
 • aby umożliwić firmie 3DS zarządzanie relacjami biznesowymi, gdy użytkownik działa jako potencjalny klient, klient, dostawca lub interesariusz biznesowy firmy 3DS (w związku z  możliwościami sprzedaży, ofertami handlowymi, zakupami, umowami, zamówieniami, fakturami, dostawami, wsparciem – w tym istotnymi informacjami dla użytkowników Usług 3DS – i bezpieczeństwem Usług 3DS lub profesjonalnymi usługami i szkoleń);
 • W celu zarządzania Programem przeciwdziałania piractwu i zapewniania zgodności z przepisami firmy 3DS;.
 • W celu tworzenia anonimowych danych do celów analizy;.
 • W celu ochrony, zbadania i powstrzymania przed nieuczciwą, szkodliwą, nieuprawnioną, nieetyczną lub nielegalną działalnością, jak również w celu zapobiegania bezpieczeństwu i ochronie, w ramach Programu cyberbezpieczeństwa 3DS.

Firma 3DS może łączyć dane osobowe użytkownika z dodatkowymi istotnymi publicznie dostępnymi informacjami lub danymi osobowymi gromadzonymi w ramach innych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu przestrzegania prawa

 • W celu zarządzania odpowiedzialnością firmy 3DS, za poprzez pomocą automatycznych kontroli, w związku z przepisami dotyczącymi zgodności, w tym, bez ograniczeń, przepisami antykorupcyjnymi, obowiązującymi przepisami i regulacjami eksportowymi oraz programami sankcji na całym świecie, takimi jak przepisy amerykańskiej administracji eksportowej (EAR) i sankcje Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wobec specjalnie wyznaczonych obywateli, oraz rozporządzenia Rady Unii Europejskiej;
 • W celu przechowywania danych finansowych użytkownika u zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
 • Aby zastosować się do zgodnych z prawem żądań i procesów prawnych, takich jak odpowiedź na wezwania lub żądania organów państwowych, jak wyszczególniono poniżej.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Firma 3DS nie przechowuje danych osobowych przez czas dłuższy, niż jest to konieczne, i tylko tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów określonych powyżej. Okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od kategorii danych i czynności przetwarzania. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, firma 3DS uwzględnia ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika, cele, dla których firma 3DS przetwarza dane osobowe użytkownika, oraz możliwość osiągnięcia tych celów przez 3DS przy użyciu innych środków, a także odpowiednie wymogi prawne:

 • w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku gdy firma 3DS zawarła umowę z użytkownikiem lub jego pracodawcą, o ile umowa nadal obowiązuje, wraz z odpowiednimi lokalnymi przepisami dotyczącymi ograniczeń;
 • w przypadku gdy firma 3DS ma uzasadniony interes w korzystaniu z danych osobowych użytkownika, przez ograniczony okres czasu odpowiedni do zapewnienia uczciwego przetwarzania danych osobowych użytkownika lub do czasu wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych przez firmę 3DS, z zastrzeżeniem istotnych prawnie uzasadnionych podstaw 3DS do dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesu użytkownika w postaci sprzeciwu lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • w przypadku gdy firma 3DS musi przestrzegać zobowiązań prawnych, okres przechowywania zostanie określony zgodnie z obowiązującym prawem;

Po zakończeniu okresu przechowywania dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane przy użyciu procesu i metod zgodnych ze standardami ochrony danych.

KOMU FIRMA 3DS UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Firma 3DS nie wypożycza ani nie sprzedaje informacji, ale może udostępniać dane osobowe użytkownika niezbędne do określonych celów biznesowych, następującym kategoriom organizacji:

 • W ramach Grupy 3DS: Grupa 3DS jest globalną organizacją wielopoziomową, działającą w obu Amerykach, Azji i Europie, która zapewnia szybkie i aktywne usługi. W kontekście globalnym firma 3DS może wymagać udostępnienia danych osobowych użytkownika w celach związanych z niniejszymi Zasadami zachowania prywatności informacji, (np. w celu świadczenia pomocy dla klienta).
 • W przypadku zaufanych interesariuszy 3DS
   • - Sponsorzy wydarzeń lub marketingu: firma 3DS może udostępniać dane osobowe użytkownika zaufanym sponsorom, takim jak dystrybutorom 3DS, z którymi firma 3DS organizuje wydarzenia lub promocje marketingowe. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, dane firmy i adres e-mail, przekazane podczas rejestracji na wydarzenie organizowane przez firmę 3DS, mogą zostać udostępnione innym uczestnikom i sponsorom tego wydarzenia w celu komunikacji związanej z wydarzeniem i wymiany opinii.
   • - Partnerzy biznesowi 3DS: (https://www.3ds.com/partners/ https://www.solidworks.com/how-to-buy/find-solidworks-reseller/): firma 3DS może udostępniać dane osobowe użytkownika partnerom 3DS, takim jak sprzedawcy przypisani do użytkownika, w celu dostarczenia użytkownikowi lub jego pracodawcy odpowiednich ofert lub Usług.
   • - Strony trzecie działające w imieniu firmy 3DS: firma 3DS może w razie potrzeby angażować firmy i osoby trzecie i udostępniać im dane osobowe użytkownika w ramach usług świadczonych przez nie na rzecz 3DS, w celu administrowania i świadczenia Usług w imieniu 3DS (takich jak szkolenia, obsługa klienta, hosting, usługi płatnicze umożliwiające zakup Usług 3DS, usługi dostarczania poczty elektronicznej i zarządzania bazami danych). Te strony trzecie będą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z zaleceniami 3DS i w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami zachowania prywatności informacji i nie wolno im wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu.
 • Strony trzecie w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa; firma 3DS może, w zależności od obowiązującego prawa, ujawnić niektóre dane osobowe użytkownika urzędnikom państwowym lub organom ścigania lub stronom prywatnym, (a) jeśli firma 3DS w dobrej wierze uzna, że takie ujawnienie jest zasadnie konieczne do przestrzegania procesu prawnego (na przykład, z powodu nakazu, wezwania do sądu lub innego nakazu sądowego), (b) w związku z egzekwowaniem zasad i warunków rządzących Usługami 3DS, (c) w związku z ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa firmy 3DS, klientów firmy 3DS lub społeczeństwa oraz (d) w związku ochroną, badaniem i powstrzymywaniem przed oszustwami, szkodliwymi, nieautoryzowanymi, nieetycznymi lub nielegalnymi działaniami. Firma 3DS dokona przeglądu żądań, aby upewnić się, że są one zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli żądanie obejmuje wiele informacji, firma 3DS postara się je zawęzić, a jeśli będzie to możliwe, sprzeciwi się przedstawieniu jakichkolwiek informacji.
 • Strony trzecie w celu obsługi lub ochrony interesów prawnych i biznesowych firmy 3DS: firma 3DS może sprzedać, przenieść lub w inny sposób udostępnić część lub całość swojej działalności lub aktywów, w tym dane osobowe użytkownika, w związku z transakcją biznesową (lub potencjalną transakcją biznesową), taką jak fuzja, konsolidacja, przejęcie, reorganizacja lub sprzedaż aktywów lub w przypadku bankructwa, zmiany kontroli lub całkowitej lub częściowej likwidacji firmy 3DS, w którym to przypadku firma 3DS podejmie odpowiednie starania, aby wymagać od odbiorcy honorowania niniejszych Zasad zachowania prywatności informacji.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Należy pamiętać, że jeśli podczas korzystania z Witryny firmy 3DS użytkownik znajduje się w innym kraju niż strona lub aplikacja 3DS, wyraża wówczas zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do innego kraju, gdzie przepisy dotyczące prywatności mogą nie być tak chronione jak w jurysdykcji użytkownika.

Jako element światowej organizacji wielopoziomowej 3DS może przekazywać dane osobowe użytkownika z jednego kraju lub regionu do innego kraju lub regionu, w tym w dowolnym miejscu w Afryce, Azji, Europie i obu Amerykach. Może do tego na przykład dojść, gdy 3DS będzie świadczyć użytkownikowi Usługi, takie jak szkolenia, wsparcie klienta lub usługi hostowane.

Ilekroć 3DS przekazuje dane osobowe użytkownika do krajów, które nie zostały uznane przez organy jego kraju (np. Komisję Europejską) za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, przekazanie to będzie oparte na zabezpieczeniach uznanych przez organy kraju użytkownika za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych, takich jak Standardowe Klauzule Umowne opublikowane przez Komisję Europejską, świadoma zgoda użytkownika na przekazanie danych lub inny odpowiedni mechanizm.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat mechanizmu stosowanego przez 3DS przy przekazywaniu danych osobowych użytkownika.

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA

W zależności od obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych użytkownik może mieć pewne lub wszystkie z następujących praw w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • dostęp do danych osobowych;
 • uzyskanie kopii danych osobowych przechowywanych przez firmę 3DS;
 • żądanie sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenie przetwarzania;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionych interesach;
 • przenoszenie danych; oraz
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (np. rezygnacja lub wypisanie się z komunikacji marketingowej).

Jeśli użytkownik posiada konto, może skorzystać z przysługujących mu praw poprzez zalogowanie się na to konto. W innym przypadku, aby skorzystać z przysługujących praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres https://www.3ds.com/pl/privacy-policy/contact.

W zależności od zakresu wniosku — i jeśli jest to dozwolone na mocy właściwego prawa — firma 3DS może pobierać rozsądną opłatę na pokrycie kosztów poniesionych w związku z takim wnioskiem. Firma 3DS może odmówić dostępu do danych osobowych użytkownika w ograniczonych okolicznościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma 3DS może żądać od użytkownika określonych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości lub przetworzenia jego żądania. Obowiązujące przepisy mogą wymagać lub zezwalać firmie 3DS na odrzucenie żądania użytkownika, ale we wszystkich przypadkach firma 3DS przedstawi użytkownikowi wyjaśnienie swojego stanowiska, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma 3DS utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem podczas przesyłania danych oraz w trakcie ich posiadania. Mimo wszelakich starań firmy 3DS w zakresie ochrony danych osobowych uzytkownika, istnieje nieuniknione ryzyko związane z Internetem, w wyniku którego 3DS nie może zagwarantować pełnej ochrony przed wyciekiem.

Ważne jest, aby użytkownik zachowywał ostrożność i zapobiegał nieupoważnionemu dostępowi do swoich danych osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła oraz informacji znajdujących się na jego koncie. Oznacza to, że użytkownik musi pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu sesji, jeśli korzysta z komputera wspólnie z innymi osobami.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Pliki cookie używane przez firmę 3DS

W celu usprawnienia przeglądania Usług firmy 3DS wykorzystuje ona pliki cookie lub inne podobne technologie, które mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika.

W zależności od Usług firma 3DS używa różnych typów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie są zawsze używane; gdyż są wymagane do prawidłowego użytkowania Usług 3DS, nie można ich wyłączyć. Umożliwiają one na przykład zapisanie ustawień osobistych (wybór języka, prezentacja usługi, zapisywanie koszyka).
 • Funkcjonalne pliki cookie służą do podniesienia wydajności Usług firmy 3DS, zapewnienia zoptymalizowanych funkcji i bardziej osobistego doświadczenia poprzez zbieranie informacji podczas użytkowania Usług firmy 3DS. Funkcjonalne pliki cookie obejmują również analityczne i wydajnościowe pliki cookie, które są wykorzystywane do zbierania informacji o ruchu w Witrynach firmy 3DS i sposobie korzystania z Usług firmy 3DS przez użytkowników. Zbierane informacje mogą obejmować liczbę odwiedzających Witryny firmy 3DS, strony internetowe, które skierowały użytkownika do Witryn firmy 3DS, strony odwiedzane w Witrynach 3DS, porę dnia i czas trwania wizyty w Witrynach 3DS, czy użytkownik odwiedzał wcześniej Witryny 3DS i inne podobne informacje. Firma 3DS wykorzystuje te informacje w celu bardziej efektywnego prowadzenia Witryn 3D, zbierania szerokich informacji demograficznych i monitorowania poziomu aktywności w Witrynach 3DS.
 • Pliki cookie związane z reklamami są wdrażane przez firmę 3DS lub strony trzecie w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika oraz aby zapewnić mu indywidualną i ukierunkowaną zawartość. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikatowej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego.

Aby wyświetlić listę plików cookie używanych przez firmę 3DS i ich przeznaczenie, kliknij tutaj

Wyłączenie plików cookie

Można usunąć lub odrzucić pliki cookie związane z funkcjami i reklamami w każdej chwili za pośrednictwem banera plików cookie lub klikając łącze „Zarządzaj moimi preferencjami dotyczącymi plików cookie” w stopce Witryny. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje określonych plików cookie, niektóre Usług mogą nie działać prawidłowo i mogą wystąpić pewne niedogodności w ich używaniu. Na przykład firma 3DS może nie być w stanie rozpoznać komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika i może być konieczne zalogowanie się za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witryny firmy 3DS. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć reklamowe pliki cookie, nadal będzie widzieć reklamy, ale mogą one nie być dla niego odpowiednie.

KONTAKT — ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Firma 3DS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych osobowych: możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych 3DS za pośrednictwem następującego formularza: https://www.3ds.com/pl/privacy-policy/contact, jeśli 

 • masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Zasad zachowania poufności informacji;
 • masz problem z dostępem do swoich danych osobowych lub związanych z nimi praw, w sposób opisany powyżej;
 • uważasz, że firma 3DS nie stosuje się do przepisów RODO lub obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych;
 • masz powód, aby sądzić, że bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zostało naruszone lub zostały one wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Aby zgłosić roszczenie, składając skargę do Globalnego inspektora ochrony danych 3DS, należy wysłać list na adres podany na końcu niniejszych Zasad lub przesłać roszczenie za pomocą wspomnianego powyżej formularza, podając (oprócz informacji wymaganych w formularzu i w zależności od rodzaju praw) nazwę lub odniesienie do danego sposobu przetwarzania oraz wszelkie dodatkowe informacje, zgodnie z uzasadnionym wnioskiem Globalnego inspektora ochrony danych 3DS.

Jeśli miejscem zamieszkania użytkownika jest Unia Europejska, Liechtenstein, Norwegia lub Islandia, ma on prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W stosownych przypadkach kontakty lokalnych inspektorów ochrony danych 3DS są dostępne w poniższych uzupełniających warunkach krajowych lub regionalnych.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ JEGO ZMIANY

Firma 3DS zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszych Zasad zachowania prywatności informacji w dowolnym czasie zgodnie z wymaganiami i okolicznościami firmy 3DS lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo i przepisy. Firma 3DS zachęca do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat swoich praktyk w zakresie prywatności. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w niniejszych Zasadach zachowania prywatności informacji firma 3DS może poinformować użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, który według firmy 3DS może dotrzeć do użytkownika. Może to obejmować zamieszczenie określonego ogłoszenia w Witrynach 3DS.

Wszelkie modyfikacje niniejszej Polityki prywatności będą obowiązywać po opublikowaniu przez firmę 3DS nowych warunków i/lub po wdrożeniu nowych zmian w Usługach.

Dassault Systèmes Headquarters 

10, Rue Marcel Dassault

78140 Vélizy-Villacoublay

FRANCE

Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2024