ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE společnost, vždy považovala a považuje ochranu údajů v této digitální éře za téma důležité pro své obchodní partnery a další zůčastněné osoby  a chápe povinnosti, které s sebou nese zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují postupy a praktiky ochrany osobních údajů uplatňované společností Dassault Systèmes S.E. a jejími přidruženými společnostmi (dále společně jako „3DS“) týkající se shromažďovaných, používaných, uchovávaných a jinak zpracovávaných osobních údajů v souvislosti s jejími webovými stránkami, mobilními aplikacemi, pokud se na tyto Zásady ochrany osobních údajů odkazuje, jejími oficiálními sociálními sítěmi ("stránky") a produkty a službami poskytovanými společností 3DS jejím zákazníkům ("služby"). Tyto Zásady vysvětlují práva a možnosti volby, které mají fyzické osoby k dispozici v souvislosti se svými osobními údaji.

Prosím mějte na paměti, že pro některé země mohou platit doplňkové podmínky. Tyto podmínky  jsou podrobně popsány na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

ČEHO SE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍ - SOUHRN

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které společnost 3DS zpracovává jako správce osobních údajů, tj. jako strana, která určuje, které osobní údaje bude shromažďovat online (včetně údajů souvisejících se stránkami  společnosti 3DS) nebo offline a za jakým účelem..

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na

 • osobní údaje zaměstnanců a kandidátů 3DS;
 • osobní údaje, které 3DS zpracovává jménem svých zákazníků nebo jiných třetích stran, jak je uvedeno v příslušné smlouvě.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují následujícíh informace:

 •  Typy osobních údajů, které o vás společnost 3DS může shromažďovat (např. vaše kontaktní údaje),
 • Jak jsou osobní údaje shromažďovány,
 • Účely a právní základ zpracování vašich osobních údajů (např. dodržování právních předpisů, marketingové účely s vaším souhlasem),
 • Vaše práva a možnosti volby týkající se vašich osobních údajů: V závislosti na vaší jurisdikci můžete mít zákonná práva spojená se zpracováním vašich osobních údajů společností 3DS, včetně práva na přístup, opravu, vymazání, přenos nebo vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Bez ohledu na to, kde žijete, společnost 3DS vyhoví vaší žádosti o odmítnutí kontaktování z marketingových důvodů,
 • Jak nás můžete kontaktovat

Pro vaši informaci, na stránkách společnosti 3DS mohou být umístěny hypertextové odkazy odkazující na jiné webové stránky nebo aplikace, které nejsou vlastněny společností 3DS  nebo nejsou pod její kontrolou. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují a společnost 3DS nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran ani za osobní údaje, které shromažďují. Společnost 3DS vám doporučuje, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů ostatních webových stránek, které navštěvujete, a služeb, které používáte.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST 3DS SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden nebo více prvků specifických pro danou fyzickou osobu.

Osobní údaje zpracovávané společností 3DS jsou v každém případě omezeny na údaje nezbytné pro účely popsané v těchto Zásadách Ochrany osobních údajů.

V závislosti na důvodech a účelech zpracovávání, jež jsou uvedeny níže, osobní údaje zpracovávané společností 3DS mohou zahrnovat:

 • osobní a kontaktní údaje, jako je např. jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (čísla) a pracovní pozice,
 • informace o profilu uživatele, jako je např. uživatelské ID, přihlašovací jméno a heslo, profilová fotografie, vysoká škola, titul, získaná osvědčení a absolvované kurzy, druh organizace (společnost, škola atd.), název organizace, velikost organizace, oddělení, odvětví nebo dílčí odvětví,
 • údaje o transakcích týkající se vašich nákupů, včetně nákupů realizovaných prostřednictvím stránek společnosti 3DS, registrací k akcím a fakturačních údajů (např. údajů o kreditní kartě, informací o bankovním účtu), podpis,
 • Údaje o zdravotním stavu: Chcete-li se zúčastnit akce pořádané společností 3DS, můžete být požádáni o informace o svém zdravotním stavu pro účely identifikování osob s postižením nebo zvláštními stravovacími požadavky, abychom je mohli zohlednit, a také o další osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné po celou dobu akce,
 • Informace o užívání jako jeIP adresa a Mac adresa, protokoly týkající se způsobu, jakým využíváte služby společnosti 3DS, včetně údajů ze souborů cookie, jak je popsáno níže, případně prostřednictvím centra marketingových předvoleb společnosti 3DS.

Společnost 3DS může tyto osobní údaje shromažďovat následujícími způsoby:

 • přímo od vás prostřednictvím Služeb nebo získané jiným způsobem
 • automaticky,
 • od třetích stran, např:
  • - od vašeho zaměstnavatele, školy nebo jiné organizace, ke které patříte,
  • - od třetích stran, kterým jste dali souhlas, aby sdílely vaše osobní údaje se společností 3DS;
  • - z veřejných databází.

Poskytnutí osobních údajů označených jako povinné je dobrovolné, ale je nezbytné pro poskytování služeb 3DS.

Upozorňujeme, že služby 3DS nejsou určeny pro děti, které jsou podle platných zákonů o ochraně osobních údajů považovány za nezletilé. Pokud jste nezletilí, nesmíte služby 3DS používat, s výjimkou případů, kdy máte předchozí povolení od svých rodičů nebo opatrovníků.  Pokud se společnost 3DS dozví, že shromáždila osobní údaje dítěte, co nejrychleji je odstraní.

PROČ SPOLEČNOST 3DS ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Účely, pro které společnost 3DS zpracovává vaše osobní údaje, jsou seskupeny podle právních základů, jak je popsáno níže. Pokud takové právní základy nejsou použitelné podle určitých zákonů o ochraně osobních údajů, společnost 3DS používá vaše osobní údaje pouze v souladu se zákonem. 

S vaším souhlasem,

 • abychom s vámi mohli komunikovat, včetně případu, kdy požádáte o informace ohledně Služeb 3DS, zaregistrujete se na stránkách společnosti 3DS, zúčastníte se průzkumů nebo umožníte společnosti 3DS provést určité akce (např. zveřejníte na stránkách 3DS své posudky nebo doporučení) a obecněji ke správě komunikačních a marketingových aktivit společnosti 3DS,,
 • abychom zjistili vaše požadavky a zájmy a abychom vám mohli poskytnout nejvhodnější produkty služby,
 • abychom vám zajistili personalizované, interaktivní využívání stránek společnosti 3DS a abychom vám umožnili přístup ke všem jejich funkcím,
 • abychom vám umožnili zobrazovat určité vaše osobní údaje související s vašim profilem v rámci výměny nápadů a dalších informací o službách společnosti 3DS s ostatními uživateli stránek společnosti 3DS, včetně platformy 3DEXPERIENCE

Za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb společnosti 3DS

 • abychom vám umožnili registrovat se na akce, semináře, webináře, účastnit se soutěží, včetně sledování a správy událostí, na které jste se zaregistrovali a kterých jste se zúčastnili, a přihlášení k odběru na komunitních fórech společnosti 3DS; vytvořit účet pro přístup ke službám 3DS a získání ID uživatele jako např. „3DEXPERIENCE ID“,
 • Aby společnost 3DS mohla provádět správu obchodního vztahu s vámi, (v souvislosti s příležitostmi k prodeji, obchodními nabídkami, nákupy, smlouvami, objednávkami, fakturami, dodávkami, podporou - včetně základních informací pro uživatele služeb 3DS - a zabezpečením služeb 3DS nebo odborných služeb),
 • aby mohla spravovat vaše školení nebo certifikaci pro služby společnosti 3DS, což může zahrnovat sledování vašeho výukového pokroku, abychom vám tyto informace mohli zpřístupnit,
 • aby mohla provozovat, udržovat, spravovat a zlepšovat služby.

Abychom splnily následující oprávněné zájmy:

Společnost 3DS před zpracováním vašich údajů pro účely založené na oprávněném zájmu  zohledňuje a vyvažuje případný dopad na vaši osobu (pozitivní i negativní) a vaše práva. Pokud společnost 3DS nemá váš souhlas nebo pokud to nevyžaduje či nepovoluje zákon, nebude společnost 3DS používat vaše osobní údaje v situacích, kdy dopad na vás převažuje nad jejím oprávněným zájmem plynoucími ze zpracování vašich osobních údajů, aby:

zlepšila váš uživatelský zážitek, lépe pochopila vaše potřeby a zájmy a přizpůsobila vaše zkušenosti se službami společnosti 3DS, včetně zapamatování vašich nastavení,

 • vám poskytla informace související s marketingovou činností týkající se podobného zboží a produktů, pokud již služby společnosti 3DS používáte,
 • společnost 3DS mohla provádět správu obchodních vztahů v situaci, kdy jednáte jménem zákazníka, potenciálního zákazníka, dodavatele nebo obchodního zainteresovaného, společnosti 3DS (v souvislosti s příležitostmi k prodeji, obchodními nabídkami, nákupy, smlouvami, objednávkami, fakturami, dodávkami, podporou - včetně základních informací pro uživatele služeb 3DS - zabezpečením služeb 3DS nebo odborných služeb a školení)
 • spravovala program 3DS proti pirátství a pro dodržování zákonů a předpisů,
 • aby vytvořila anonymní data pro analytiku,
 • aby ochránila, vyšetřila a odradila od podvodné, škodlivé, neoprávněné, neetické nebo nezákonné činnosti, jakož i prevence bezpečnosti a zabezpečení v rámci programu kybernetické bezpečnosti společnosti 3DS.

Společnost 3DS může kombinovat vaše osobní údaje s dalšími relevantními veřejně dostupnými informacemi nebo osobními údaji shromážděnými prostřednictvím jiných zpracovatelských činností.

 

Za účelem dodržování zákonů

 • za účelem správy závazků společnosti 3DS, prostřednictvím automatických kontrol, pokud je to vhodné, souvisejících se zákony o dodržování předpisů, mimo jiné včetně protikorupčních zákonů, příslušných zákonů a předpisů o vývozu a sankčních programů po celém světě, jako jsou nařízení Spojených států Export Administration Regulations (EAR) a sankce Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) pro zvláštní státní příslušníky, a nařízení Rady Evropské unie;
 • za účelem uchování vašich finančních údajů u externího poskytovatele plateb;
 • Za účelem splnění zákonných požadavků a právních postupů, jako jsou odpovědi na soudní obsílky nebo žádosti státních orgánů, jak je uvedeno níže.

JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Společnost 3DS nebude uchovávat vaše osobní údaje déle, než je nezbytnéke splnění účelů stanovených výše. Doby uchovávání osobních údajů se mohou lišit podle toho, o jakou kategorii údajů se jedná a jaké činnosti zpracování s nimi souvisejí. Společnost 3DS za účelem určení vhodné doby uchovávání osobních údajů posuzuje množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zpřístupněním vašich osobních údajů, účely, pro které společnost 3DS vaše osobní údaje zpracovává, a zda může společnost 3DS těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné zákonné požadavky:

 • pokud jste udělili souhlas, do doby, než jej odvoláte,
 • pokud společnost 3DS s vámi nebo vaším zaměstnavatelem uzavřela smlouvu, po dobu, kdy bude tato smlouva platná, plus příslušné místní promlčecí lhůty,
 • pokud má společnost 3DS oprávněný zájem používat vaše osobní údaje, po omezenou dobu, jež je potřebná k zajištění spravedlivého zpracování vašich osobních údajů nebo do doby, než vznesete námitku proti používání vašich osobních údajů společností 3DS, s výhradou závažných oprávněných důvodů společnosti 3DS pro další zpracování, které převažují nad vaším zájmem vznést námitku, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • pokud je společnost 3DS povinna dodržet zákonnou povinnost, bude doba uchovávání určena v souladu s příslušnými zákony,
 • Pokud jsou vaše osobní údaje vyžadovány k prosazení nebo obraně před právními nároky, uchová společnost 3DS vaše osobní údaje do konce příslušného doby uchovávání nebo do doby, než dojde k urovnání předmětných nároků.

Po uplynutí doby uchovávání budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány postupem a metodami v souladu se standardy ochrany údajů.

S KÝM SPOLEČNOST 3DS SDÍLÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost 3DS údaje nepronajímá ani neprodává, může však vaše osobní údaje nezbytné pro určité obchodní účely sdílet s následujícími kategoriemi organizací:

 • V rámci skupiny 3DS: Skupina 3DS je celosvětová vícestupňová organizace sídlící v Severní a Jižní Americe, Asii a Evropě, která vám poskytuje pohotové a proaktivní služby. V tomto globálním kontextu může vzniknout potřeba, aby společnost 3DS sdílela vaše osobní údaje pro účely v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (např. aby vám poskytla zákaznickou podporu).
 • S důvěryhodnými obchodními partnery společnosti 3DS
   • - Sponzoři akcí nebo marketingu: Společnost 3DS může sdílet vaše osobní údaje s důvěryhodnými sponzory, jako jsou prodejci a distributoři společnosti 3DS, se kterými společnost 3DS pořádá akce nebo marketingovou propagaci. Pokud se zaregistrujete na akci, může společnost DS SolidWorks sdílet vaše jméno, název společnosti a e-mailovou adresu s jinými účastníky a sponzory dané akce pro účely komunikace o akci a výměny nápadů.
   • - Obchodní partneři společnosti 3DS: (https://www.3ds.com/partners/ https://www.solidworks.com/how-to-buy/find-solidworks-reseller/): Společnost 3DS může sdílet vaše osobní údaje se svými obchodními partnery např. prodejci a distributoři, kteří jsou vám přiděleni, aby vám nebo vašemu zaměstnavateli poskytovali odpovídající nabídky či služby.
   • - Třetí strany jednající jménem společnosti 3DS: Společnost 3DS může v případě potřeby zapojit společnosti a jednotlivce, kteří jsou třetími stranami, a sdílet s nimi vaše osobní údaje v rámci služeb, které poskytují společnosti 3DS, aby spravovali a poskytovali služby jménem společnosti 3DS (například školení, zákaznická podpora, hosting, platební služby umožňující nákup služeb 3DS, doručování e-mailů a služby správy databází). Tyto třetí strany budou používat vaše osobní údaje pouze podle pokynů společnosti 3DS a způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a mají zakázáno používat nebo zveřejňovat vaše osobní údaje k jakýmkoli jiným účelům.

 

 • Společnost 3DS může třetím stranám za účelem dodržování platných zákonů v závislosti na platných zákonech zpřístupnit některé vaše osobní údaje státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení nebo soukromým stranám, (a) pokud se společnost 3DS v dobré víře domnívá, že takové zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro dodržení zákonného postupu (např., soudnímu příkazu, předvolání k soudu nebo jinému soudnímu příkazu), (b) k prosazování smluvních podmínek, kterými se řídí služby 3DS, (c) k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti 3DS, zákazníků společnosti 3DS nebo veřejnosti a (d) k ochraně, vyšetřování a zabránění podvodné, škodlivé, neoprávněné, neetické nebo nezákonné činnosti. Společnost 3DS přezkoumá žádosti, aby se ujistila, že splňují platné zákony. Pokud žádost bude požadovat příliš mnoho informací, společnost 3DS se je pokusí zúžit, a pokud to bude možné, vznese námitku proti poskytnutí jakýchkoli informací.
 • Třetím stranám za účelem zastávání nebo ochrany právních a obchodních zájmů společnosti 3DS:  Společnost 3DS může prodat, převést nebo jinak sdílet část nebo veškerý svůj podnik nebo majetek, včetně vašich osobních údajů, v souvislosti s obchodní transakcí (nebo potenciální obchodní transakcí), jako je fúze, konsolidace, akvizice, reorganizace nebo prodej majetku, nebo v případě úpadku, změny kontroly nebo úplné nebo částečné likvidace 3DS.

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ DAT

Upozorňujeme, že pokud navštívíte stránky společnosti 3DS a  nacházíte se v jiné zemi nežstránky  společnosti 3DS, pak pokračováním v jejich používání vyjadřujete souhlas s předáním vašich osobních údajů do jiné země, než ve které se nacházíte, a kde zákony na ochranu soukromí nemusí být tak přísné jako ve vaší jurisdikci.

Jako součást globální víceúrovňové organizace může společnost 3DS přenášet vaše osobní údaje z jedné země nebo oblasti do jiné země nebo oblasti, včetně Afriky, Asie, Evropy a Ameriky. K tomu může dojít například tehdy, když vám společnost 3DS poskytuje služby, jako jsou školení, zákaznická podpora nebo hostované služby.

Kdykoli společnost 3DS předává vaše osobní údaje do zemí, které orgány vaší země (např. Evropská komise) nepovažují za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, bude předání založeno na zárukách, které orgány vaší země uznávají jako poskytující odpovídající ochranu osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí, váš informovaný souhlas s předáním nebo jakýkoli jiný relevantní mechanismus.

Pokud chcete získat další informace o mechanismu, který společnost 3DS používá při přenosu vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

V závislosti na příslušných zákonech o ochraně osobních údajů můžete mít některá nebo všechna následující práva týkající se vašich osobních údajů

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na získání kopie vašich osobních údajů uložených společností 3DS,
 • právo požadovat opravu, doplnění, aktualizaci nebo výmaz svých osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování;
 • právo podat námitku proti konkrétnímu zpracování vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování založeno na oprávněných zájmech,
 • právo na přenositelnost údajů, a
 • Pokud je zpracovávání vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat (např. odhlásit se nebo zrušit odběr marketingových sdělení).

Pokud máte účet, můžete svá práva uplatnit po přihlášení ke svému účtu. Případně můžete svá práva uplatnit odesláním e-mailu na adresu https://www.3ds.com/cs/privacy-policy/contact.

V závislosti na rozsahu žádosti a pokud to povolují příslušné zákony, může si společnost 3DS účtovat přiměřený poplatek na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s takovou žádostí vzniknou. Společnost 3DS vám může v určitých omezených situacích zamítnout přístup k vašim osobním údajům pokud je to v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Společnost 3DS si od vás může vyžádat konkrétní informace, aby potvrdila vaši totožnost nebo zpracovala vaši žádost. Platné zákony mohou vyžadovat nebo umožňovat, aby společnost 3DS vaši žádost odmítla, ale ve všech případech vám společnost 3DS poskytne vysvětlení svého stanoviska, s výhradou zákonných omezení.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Společnost 3DS využívá a udržuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a zničením při přenosu a po dobu, kdy jsou v jejím držení. Přestože se společnost 3DS snaží chránit vaše osobní údaje, s ohledem na nevyhnutelná rizika spojená s přenosem dat prostřednictvím internetu nemůže společnost 3DS SolidWorks zaručit plnou ochranu osobních údajů před případným únikem.

Je důležité, abyste dbali opatrnosti, a zabránili tak neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a údajů uvedených ve vašem účtu. V důsledku toho je nutné zajistit, abyste se v případě sdíleného používání počítače odhlásili ze své relace.

SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Soubory cookie používané společností 3DS

Za účelem zlepšení vašeho pohodlí při prohlížení stránek společnosti 3DS používá společnost soubory cookie a jiné podobné technologie, které mohou zpracovávat vaše osobní údaje.

Společnost 3DS používá v závislosti na dané stránce různé typy souborů cookie:

 • Zcela nezbytné soubory cookie jsou používány vždy, protože jsou nezbytné k tomu, abyste mohli řádně využívat službyspolečnosti 3DS, a nelze je vypnout. Umožňují vám například uložit vaše osobní nastavení (volbu jazyka, prezentaci služby, uložení vašeho nákupního košíku).
 • Funkční soubory cookie se používají za účelem zlepšení výkonu služebspolečnosti 3DS, za účelem poskytování optimalizovaných funkcí a zajištění větší osobní spokojenosti shromažďováním údajů, když používáte službyspolečnosti 3DS. Mezi funkční soubory cookie patří také analytické a výkonnostní soubory cookie, které se používají ke shromažďování informací o návštěvnosti stránek společnosti 3DS a o tom, jak uživatelé používají služby 3DS. Shromážděné informace mohou zahrnovat počet návštěvníků stránek společnosti 3DS, webové stránky, které vás na stránky společnosti 3DS odkázaly, stránky, které jste na stránkách společnosti 3DS navštívili, denní dobu a dobu trvání návštěvy stránek společnosti 3DS, zda jste již dříve navštívili stránky společnosti 3DS a další podobné informace. Společnost 3DS tyto informace používá k efektivnějšímu provozu stránek společnosti 3DS, ke shromažďování širších demografických informací a ke sledování úrovně aktivity na stránkách společnosti 3DS.
 • Reklamní soubory cookie jsou implementovány společností 3DS nebo třetími osobami za účelem vybudování profilu vašich zájmů a poskytnutí osobního a cíleného obsahu. Osobní údaje neukládají přímo, ale na základě unikátní identifikace vašeho prohlížeče a internetového zařízení.

Pro zobrazení podrobného seznamu souborů cookie používaných společností 3DS a jejich účelu klikněte sem

Zakázání souborů cookie

Funkční a reklamní soubory cookie můžete odstranit nebo odmítnout prostřednictvím banneru se soubory cookie nebo kliknutím na odkaz „Spravovat mé preference souborů cookie" v zápatí stránky. Pokud však určité soubory cookie nepřijmete, může se stát, že některé funkce a prvky služebnebudou fungovat správně a jejich používání vám může přinášet určité nepohodlí. Společnost 3DS například nemusí být schopna rozpoznat váš počítač nebo mobilní zařízení a může se stát, že se budete muset přihlásit pokaždé, když navštívíte stránky společnosti 3DS. Pokud se rozhodnete odstranit reklamní soubory cookie, reklamy se vám budou zobrazovat i nadále, ale nemusí být pro vás relevantní.

KONTAKT – ŘEŠENÍ SPORŮ

Společnost 3DS se zavazuje, že zajistí ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti 3DS prostřednictvím následujícího formuláře: https://www.3ds.com/cs/privacy-policy/contact, pokud:

 • máte jakékoliv otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů,
 • narazíte na jakýkoliv problém při přistupu k vašim osobním údajů nebo v souvislosti s vašimi výše popsanými právy,
 • úgy véli, hogy a 3DS nem tartja be a GDPR-t vagy a vonatkozó helyi adatvédelmi törvényeket se domníváte, že společnost 3DS nedodržuje nařízení GDPR nebo příslušné místní zákony na ochranu osobních údajů,
 • máte důvod se domnívat, že došlo k ohrožení bezpečnosti nebo ke zneužití vašich osobních údajů.

Chcete-lipodat stížnost u globálního pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti 3DS, budete muset zaslat dopis na adresu uvedenou na konci těchto zásad nebo odeslat svoji stížnost pomocí formuláře uvedeného výše, v němž musí být uvedeno (kromě informací vyžadovaných ve formuláři a v závislosti na druhu práv) jméno nebo označení dotyčného zpracování a další informace, které bude globální pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti 3DS přiměřeně požadovat.

Pokud máte obvyklý trvalý pobyt v zemích Evropské unie, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo na Islandu, máte právo podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů.

Kontakty na místní pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti 3DS jsou případně k dispozici v níže uvedených doplňujících podmínkách pro jednotlivé země nebo regiony.

DATUM VSTUPU V PLATNOST PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEHO ZMĚN

Společnost 3DS si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit a aktualizovat v souladu s požadavky a okolnostmi společnosti 3DS nebo v případech, kdy to vyžadují platné zákony a předpisy.  Společnost 3DS vám doporučuje, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku a seznamovali se s nejnovějšími informacemi o jejích postupech ochrany osobních údajů. Pokud dojde k významným změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, společnost 3DS vás může informovat e-mailem nebo jiným způsobem, o kterém se domnívá, že se k vám s přiměřenou pravděpodobností dostane. To může zahrnovat zveřejnění konkrétního oznámení na stránkách společnosti 3DS.

Jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou účinné po zveřejnění nových podmínek ve společnosti 3DS a/nebo po implementaci nových změn ve službách.

Dassault Systèmes Headquarters 

10, Rue Marcel Dassault

78140 Vélizy-Villacoublay

FRANCE

Datum poslední úpravy: 29. ledna 2024